Pradžia » Istorija » Žydų kalendoriaus ypatumai

Žydų kalendoriaus ypatumai

By Skaitytojų laiškai

Mėnesio pavadinimas hebrajiškai reiškia atsinaujinimą, ir tai yra giliai simboliška. Tokiu būdu kiekvienas jaunas mėnuo yra nauja pradžia, kuri liturgiškai palydima Hallel malda, kurioje šlovinamas dangaus kūnų Kūrėjas. Kita vertus, pagal Torą – tai pats pirmas įsakas, kurį gavo visa toji bendrija. Roš Chodeš yra paties kalendoriaus egzistavimo pamatas, kurio dėka įmanomas egzistavimas tiek kalendoriaus, tiek ir švenčių.

veidas

Doc.dr. Aušra Pažeraitė

Midrašų rinkinyje Mekhilta de Rabbi Išmael skaitome Talmudo išminčių diskusiją, liečiančią eilutę iš praėjusio šabo skaitinių dalies Bo (Iš 12:2): „Šis Jaunas Mėnulis bus jums… Rabis Išmaelis pasakė: „Mozė parodė Izraeliui jauną mėnulį ir pasakė: „Šitaip jis atrodys ir turėsite prisilaikyti jauno mėnulio per kartas“. Rabis Akiva pasakė: „Tai vienas iš trijų dalykų, kurie Mozei kėlė klausimų, ir į visus juos ha-Makom [vienas iš būdų Talmudo išminčiams nurodyti Kūrėją] – A.P.] rodė savo pirštu. Kaip antai: „Ir šitie jums bus nešvarūs… “ (Kun 11:29), ir kaip antai: „Ir šitaip veikia žvakidė [maase menora]“ (Sk 8:4). Kai kas sako, kad Mozei taip pat sunku buvo suprasti ir ritualinį skerdimą, nes yra pasakyta: „Šitai yra, ką darysi ant altoriaus“ (Iš 29:38).

Vienas iš šiuolaikinių žydų minties istorikų, Danielius Boyarinas nurodo šį midrašą kaip vieną iš gausių pavyzdžių, kuris prikišamai, vos ne pirštu parodo, kokiu būdu šv. Augustinas buvo teisus, teigdamas, kad žydai Šventą Raštą skaito „kūniškai“. Tačiau kūniškumas šiuo atveju nereiškia prisirišimo prie materialumo ir kūniškumo dėl jo paties. Tai tam tikras metodas, būdas realizuoti dvasinį gyvenimą, religinį gyvenimą, atsiremiant į tai, kas yra čia pat, konkretu. Ravas Moše Rozenšteinas iš Kelmės, aiškindamas, kuo skiriasi pasaulio išminčiai nuo Toros išminčių, pateikė pavyzdį paukštelio, kuris kartą įskrido pro langą į vienus namus, nerado kelio išskristi atgal, nes pagal prigimtį, natūraliai, ieškojo kelio aukštai, kai tuo tarpu tereikėjo nusileisti žemyn. Taip ir pasaulio išminčiai, gali taip aukštai pakilti savo išmintimi, kad nuo jų tampa paslėpta tai, kas „žemai“, paprastos tiesos, kurios gali padėti rasti atsakymus. (Žinojimo pagrindai, I, 24).Jewish-calendar-plate

Kalbant apie mėnesio pradžią – pagal nurodytą eilutę galima spręsti, kad naujas mėnuo turi prasidėti pastebint kažką konkretaus, t. y. jaunatį. Mėnesio pavadinimas hebrajiškai reiškia atsinaujinimą, ir tai yra giliai simboliška. Tokiu būdu kiekvienas jaunas mėnuo yra nauja pradžia, kuri liturgiškai palydima Hallel malda, kurioje šlovinamas dangaus kūnų Kūrėjas. Kita vertus, pagal Torą – tai pats pirmas įsakas, kurį gavo visa toji bendrija. Roš Chodeš yra paties tokio kalendoriaus egzistavimo pamatas, kurio dėka įmanomas egzistavimas tiek kalendoriaus, tiek ir švenčių.

Žydų kalendorius turi atlikti dvi funkcijas: lokalizuoti religines šventes, kad jos vyktų laiku, kuris nurodytas Toroje, o ne savavališkai atliekant manipuliacijas kalendoriaus datomis, ir antra –susiderinti su saulės metais. Tai išvedama iš Įst 16,1: „Laikysiesi pavasario mėnesio ir atliksi Pesach […], nes pavasario mėnesį VIEŠPATS, tavo Dievas, išvedė tave iš Egipto naktį“, nes jei bus prisilaikoma tik mėnulio metų, kurie yra vienuolika dienų trumpesni už saulės metus, tas mėnuo kasmet slinktų atgal ir atsidurtų tai žiemą, tai rudenį, tai vasarą. Tokiu būdu, tam, kad būtų išpildyti abu reikalavimai – ir mėnulio fazių pokyčių, kurie leistų švęsti atsinaujinimą per kiekvieną jaunatį, ir kad Pesacho šventė vyktų kasmet pavasarį, reikia derinti mėnulio ir saulės kalendorius. Tačiau tai nėra taip paprasta. Pasaulyje žinoma visa eilė derinimo sistemų.

Mėnulio judėjimo pokyčiai nėra tolygūs, jei kalbėsime apie apsisukimo apie žemę tarpsnius. Skirtumai priklauso nuo daugelio faktorių, – tiek nuo žemės ir saulės traukų, tiek ir įvairių žemės paviršiaus nelygumų (vandenynų ir kalnų). Palyginimui – daugelis kitų kalendorinių sistemų yra sutartinės, apytikrės, tiek saulės, tiek mėnulio, tiek ir kitokie kalendoriai, skaičiuojantys laiką apytikriai, ir dėl to dažnai per eilę metų neatitikimas tarp kalendoriaus ir realių dangaus kūnų padėties bei sezoninių pokyčių žemėje tampa toks didelis, kad pavasario mėnuo gali nusikelti į rudenį, ar žiemos – į vasarą. Taip atsitinka, pavyzdžiui, su musulmonų naudojamu mėnulio kalendoriumi, kai kuriais zoroastrų kalendoriais.

Senovės Egipte buvo naudojamasi saulės metų kalendoriumi (365 dienos) ir Sirijaus metų kalendoriumi. Saulės kalendorių (civilinį) būdavo siekiama derinti su tropiniais (žemės ūkio darbų) metais, kurie skyrėsi ketvirčiu dienos, tačiau tropiniai metai daugiau ar mažiau sutapdavo su Sirijaus metais, kurie prasidėdavo liepos 19 dieną (pagal Julijaus kalendorių), kai būdavo stebimas šios žvaigždės kilimas. Tokiu būdu metai po metų didėjo atotrūkis tarp saulės metų, t. y. civilinio kalendoriaus, ir Sirijaus (bei žemės ūkio darbų) metų, ir apsukdavo pilną ratą (365 dienas) per 1460 Sirijaus laikotarpio metų, kol vėl abu sutapdavo.

Dabar plačiausiai naudojamas Grigaliaus kalendorius buvo įvestas 1582 metais vykdant Julijaus kalendoriaus reformą dėl įvykusio pastebimo atotrūkio tarp realios dangaus kūnų padėties žemės atžvilgiu ir Julijaus kalendoriaus, pagal kurį saulės metus sudarė 365,25 dienos, nors realiai juos turėtų sudaryti 365,2425 dienos. 1582 metais, įgyvendinant reformą, atotrūkis siekė 10 dienų, o šiandien – jau 13, ir jis vis didėja. Grigaliaus kalendorius vis susikaupiantį suapvalintų iki 365 dienų laiko likutį, kompensuoja pridedant papildomą dieną kas ketverius metus (išskyrus metus, kai jų skaičius dalijasi iš 100, bet nesidalija iš 400, pvz. 1900).

Mėnulio metus sudaro 354,37 dienos, ir todėl jie apytikriai vienuolika dienų trumpesni nei saulės metai. Norint, kad atitiktų saulės metus, reikia periodiškai pridėti papildomą dienų skaičių. Žydų kalendoriuje tai vienintelis periodiškumas, kai pridedami papildomai 7 trylikti mėnesiai 19 metų cikle (3, 6, 8, 11, 14, 17 ir 19). Papildomas mėnuo pridedamas kaip antras Adaro mėnuo. Šis ciklas žydų tradicijoje vadinamas Ravo Ados bar Ahavos periodu, kurį sudaro 235x(29 dienos 12 valandų ir 793 dalys) / 19, t.y. 365 dienos 5 valandos ir 997,6315789 dalys, o išvertus į labiau suprantamą skaičių kalbą – 365,2468222 dienos. Šioje lygtyje naudojamas dėmuo 29 d. 12 val. 793 dalys yra vidutinė mėnulio mėnesio trukmė, kurią nurodė Talmudo išminčius Rabbanas Gamalielis, kaip rašoma traktate Roš ha-Šana: „Aš perėmiau tradiciją iš savo tėvo tėvo namų: mėnulio atsinaujinimas įvyksta ne mažiau kaip kas 29 dienos su puse, du trečdaliai valandos ir 73 dalys iš ankstesnės valandos“. Išvertus: 29 dienos, 12 valandų, 44 minutės ir 33,3 sekundės (palyginti su astronominiu mėnesiu, kurį sudaro 29 d. 12 val. 44 min. ir 2,8 s., iš kur galima matyti, kad išminčių nustatytas skaičius yra nepaprastai tikslus).

Kad būtų aiškiau – vietoj minučių ir sekundžių išminčiai naudojo kitą matą, – 1080 dalių. Šis skaičius patogus tuo, kad dalosi iš 2, 3, 4 , 5, 6, 8, 9 ir 10. Tokiu būdu minutę sudaro 18 dalių. Mėnesius turi sudaryti pilnos savaitės, o metus – pilni mėnesiai, tam, kad atitiktų Toros reikalavimus. Mėnesio pradžia (Roš Chodeš) būtinai turi sutapti su jauno mėnulio pasirodymu. Iki imant taikyti skaičiavimus, siekiant nustatyti kiekvieno mėnesio pradžią, buvo taikoma liudininkų praktika. Tai buvo įmanoma tada, kada veikė Sanhedrinas, aukščiausias teismas, kuriame tam, kad nutarimas būtų galiojantis, turėjo posėdžiauti teisėjai, kurie buvo gavę rankų uždėjimo patvirtinimą (smicha), kuris turėjo siekti nenutrūkstama tiesioginio perdavimo grandine patį Mozę. Kaip rašoma traktate Roš haŠana, kiekvieną kartą, baigiantis 29-tai mėnesio dienai, būdavo stebimas dangus, ar pasirodys jaunatis. Naujo mėnesio pradžią konstatuodavo Sanhedrinas, jei atvykdavo bent du patikimi liudininkai (kas laikytini patikimais, kas ne – tai atskiras klausimas, kuris taip pat buvo plačiai aptariamas), kurie regėjo patekant jauną mėnulį Izraelio žemėje. Sanhedrinas kiekvieną kartą turėdavo nustatyti matymo aplinkybes ir, liudijimams sutapus, 30-tos dieną teismas paskelbdavo „Pašventina“, taip paskelbiant, kad mėnuo buvo nepilnas, t. y. tik iš 29 dienų, ir kad ši diena yra pirmoji naujo mėnesio diena, t. y. Roš Chodeš. Jei mėnuo nepasirodydavo nei 29, nei 30-tos dienos pabaigoje, būdavo paskelbiama, kad tas mėnesis pilnas, ir kad kita diena bet kuriuo atveju bus naujo mėnesio pradžia. Naujo mėnesio pradžios pašventinimas suteikdavo šventumą to mėnesio šventėms. Pridėti ar ne tryliktą mėnesį, spęsdavo keli Sanhedrino nariai, atsižvelgdami į įvairius faktorius.

Priėmus sprendimą dėl naujo mėnesio pradžios, tą reikėdavo paskelbti visiems žydams, kad spėtų pasiruošti šventei. Beveik visos šventės (išskyrus Roš haŠaną ir Jom Kipūrą) švenčiamos mėnesio viduryje. Galimybė, kad toliau nuo Jeruzalės gyvenantys žydai per vėlai gaus žinią, ir nebus tikri, kurią konkrečiai dieną reikia švęsti šventę, išminčiai nusprendė, kad už Izraelio žemės ribų šventės paprastai turėtų būti švenčiamos dvi dienas (išskyrus Jom Kipūrą).

Po to, kai buvo sugriauta II Šventykla, o Sanhedrinas perkeltas į Javnę, ir dar po kitos katastrofos – Bar Kochbos sukilimo, galiausiai, po to, kai Romos imperijoje ėmė įsitvirtinti Krikščionybė, užtikrinti tiek liudininkų praktiką, tiek ir Sanhedrino sudėtį, kad būtų rabinų, turinčių autoritetingąją smichą, darėsi vis sunkiau, o tam, kad būtų išvengta situacijos, jei nebebus galimybės patvirtinti naujo mėnesio pradžios, prie Hillelio II (4119, arba kitaip – 358/9 metais) buvo apskaičiuotas ir suformuotas kalendorius būsimiems šimtmečiams.

 

Vertinimas: 5.0. Balsų skaičius: 1
Prašome palaukti

100 Komentarai

 1. It’s going to be ending of mine day, however
  before finish I am reading this enormous paragraph to increase my experience.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 2. I have fun with, cause I discovered exactly what I used to be having a look for.
  You’ve ended my four day lengthy hunt! God
  Bless you man. Have a nice day. Bye

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 3. Hi, I read your blog regularly. Your humoristic style is awesome, keep up
  the good work!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 4. Greetings! I know this is kinda off topic however I’d figured I’d ask.

  Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog article
  or vice-versa? My site covers a lot of the same topics as yours and I feel we
  could greatly benefit from each other. If you’re interested feel free to shoot me an e-mail.
  I look forward to hearing from you! Great blog by the way!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 5. Outstanding story there. What occurred after?

  Take care!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 6. Howdy! I could have sworn I’ve been to this site before but after reading through some of the post I
  realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely happy I found it and I’ll be book-marking and
  checking back frequently!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 7. I do accept as true with all of the concepts you’ve presented on your post.
  They’re really convincing and can certainly work. Still, the posts
  are too quick for novices. May you please lengthen them a bit from next
  time? Thank you for the post.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 8. These bikes are noгmally cross nation bikes.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 9. It’s very easy to find out any topic on net as compared to books, as I
  found this post at this web site.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 10. Awesome things here. I am very happy to peer your article. Thanks so much and
  I am looking forward to touch you. Will you kindly drop me a
  e-mail?

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 11. It is actually a great and useful piece of info. I am satisfied that you simply shared this
  helpful information with us. Please keep us informed like this.
  Thanks for sharing.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 12. I really like reading through an article
  that will make men and women think. Also, many thanks for permitting me to
  comment!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 13. Its like you read my thoughts! You appear to grasp a lot about this, such as you wrote the e book
  in it or something. I believe that you simply can do with some percent to force the message house a little
  bit, however other than that, that is wonderful blog.

  An excellent read. I will certainly be back.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 14. Hmm it seems like your website ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just sum it up what I had written and say,
  I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog blogger but I’m still new to the whole thing.
  Do you have any tips for first-time blog writers?
  I’d genuinely appreciate it.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 15. What’s up to every , because I am really eager of reading this
  weblog’s post to be updated regularly. It consists of pleasant information.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 16. dfg
  Today, I went to the beach with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said „You can hear the ocean if you put this to your ear.“ She put the shell to her ear and
  screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear.
  She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 17. Ahaa, its nice conversation concerning this piece of writing here at this
  webpage, I have read all that, so at this time me also commenting at this place.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 18. This article will help the internet viewers for building up
  new weblog or even a weblog from start to end.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 19. I do accept as true with all the ideas you have introduced for your post.
  They’re really convincing and can definitely work.
  Still, the posts are very short for beginners. May just you
  please extend them a bit from subsequent time? Thank you
  for the post.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 20. This site was… how do you say it? Relevant!!
  Finally I’ve found something that helped me. Thanks!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 21. I’d like to find out more? I’d care to find out more details.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 22. Remarkable issues here. I’m very satisfied to see your post.
  Thanks a lot and I am taking a look forward to contact you.
  Will you please drop me a e-mail?

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 23. If you desire to get a good deal from this post then you have to apply such strategies
  to your won website.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 24. I don’t know whether it’s just me or if perhaps everybody else experiencing issues with your website.
  It appears like some of the text on your content are running off the screen.
  Can someone else please provide feedback and let me
  know if this is happening to them too? This might be a
  problem with my web browser because I’ve had this happen previously.
  Thank you

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 25. Good day! I know this is kinda off topic however I’d figured
  I’d ask. Would you be interested in trading links or maybe guest writing a blog article or vice-versa?
  My blog covers a lot of the same subjects as yours and I think
  we could greatly benefit from each other. If you’re interested feel free to shoot me an email.
  I look forward to hearing from you! Excellent blog by the way!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 26. Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it is really informative.
  I am gonna watch out for brussels. I’ll appreciate if you continue
  this in future. Lots of people will be benefited from your
  writing. Cheers!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 27. Hello there! This post could not be written much better!
  Going through this post reminds me of my previous roommate!
  He continually kept talking about this. I’ll send this post to him.

  Fairly certain he will have a very good read. Thank you for sharing!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 28. Thanks to my father who stated to me concerning this webpage,
  this blog is truly amazing.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 29. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew
  of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter
  updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was
  hoping maybe you would have some experience with something like this.
  Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look
  forward to your new updates.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 30. Every weekend i used to visit this website, because i wish for enjoyment, since
  this this web site conations truly good funny data too.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 31. I love what you guyys aree up too. This type oof clever work and exposure!

  Keep uup the tterrific works guys I’ve addded you guys to my blogroll.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 32. Hi there! This is kind of off topic but I
  need some guidance from an established blog.
  Is it difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I
  can figure things out pretty fast. I’m thinking about setting up
  my own but I’m not sure where to begin. Do you have any ideas or suggestions?
  Thank you

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 33. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d without a doubt donate to this fantastic blog!

  I guess for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account.
  I look forward to fresh updates and will share this website with my Facebook group.
  Talk soon!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 34. Thanks , I have just been searching for info approximately this
  topic for a long time and yours is the greatest I’ve discovered till now.
  However, what about the conclusion? Are you sure concerning
  the source?

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 35. If you wish for to grow your familiarity only keep visiting this
  site and be updated with the latest gossip posted here.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 36. My programmer is trying to convince me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the costs.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on numerous websites for about a year and am
  worried about switching to another platform. I have heard very good things about blogengine.net.
  Is there a way I can import all my wordpress content into it?

  Any kind of help would be greatly appreciated!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 37. Hey there! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog.
  Is it hard to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty
  fast. I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where to
  start. Do you have any ideas or suggestions? Thanks

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 38. I do agree with all the ideas you’ve offered to your post.
  They are really convincing and will certainly work.
  Nonetheless, the posts are too short for starters. May you please lengthen them a little from subsequent time?
  Thanks for the post.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 39. Spot on with this write-up, I truly believe that this amazing site needs far
  more attention. I’ll probably be returning to see more, thanks for the info!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 40. Woah! I’m really enjoying the template/theme of this
  blog. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s very hard to get that „perfect balance“ between user friendliness and
  appearance. I must say that you’ve done a awesome job with this.
  Also, the blog loads super fast for me on Safari. Superb Blog!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 41. It’s very simple to find out any topic on net as compared to books,
  as I found this piece of writing at this web page.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 42. Hey very cool web site!! Guy .. Beautiful .. Superb ..
  I will bookmark your site and take the feeds also? I am
  happy to find numerous useful information right here in the put
  up, we want work out extra techniques on this regard,
  thank you for sharing. . . . . .

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 43. I all the time emailed this web site post page to all my associates, for the reason that if like to read it after that my
  contacts will too.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 44. Heya i’m for the first time here. I came across this board
  and I to find It really useful & it helped me out a lot.
  I am hoping to present something again and help others such as you helped me.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 45. Please let me know if you’re looking for a article writer for
  your weblog. You have some really great posts and I believe I would be a good asset.
  If you ever want to take some of the load off, I’d love to write some articles for your blog in exchange
  for a link back to mine. Please send me an e-mail if interested.

  Many thanks!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 46. Incredible points. Sound arguments. Keep up the amazing effort.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 47. Happy Travels

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 48. Good site you’ve got here.. It’s hard to find good quality writing like yours
  nowadays. I truly appreciate people like you! Take care!!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 49. Great web site you’ve got here.. It’s difficult to find high-quality
  writing like yours nowadays. I truly appreciate people like you!
  Take care!!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 50. TS911 เว็บไซต์พนันออนไลน์ เป็นเว็บไซต์บริการที่
  สะสมโต๊ะพนันไว้จำนวนมากอยู่ภายในเว็บเดียว แล้วก็ยังมีบริการฝาก ถอน สมัครเป็นสมาชิกที่รวดเร็ว แล้วก็ยังมี ข้าราชการ ที่คอยดูแลและก็คอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาต่างอยู่ ตลอด 24 ชั่วโมง

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 51. We stumbled over here different page and thought I may
  as well check things out. I like what I see so now i’m following you.
  Look forward to looking over your web page repeatedly.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 52. Great post. I used to be checking constantly this weblog and I
  am inspired! Very useful info specifically the closing part
  🙂 I take care of such info much. I was looking for this
  certain information for a long time. Thank you and best of luck.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 53. We absolutely love your blog and find a lot of your post’s to be exactly what I’m looking for.

  can you offer guest writers to write content for you?
  I wouldn’t mind composing a post or elaborating on some of the subjects you
  write regarding here. Again, awesome weblog!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 54. Usually I don’t learn post on blogs, but I wish to say that this write-up very compelled me to take a look at and do so!
  Your writing taste has been surprised me. Thanks, very great article.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 55. Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it.
  Look advanced to more added agreeable from you! However, how
  could we communicate?

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 56. It’s truly very complicated in this active life to listen news on Television, therefore I just use web for that
  reason, and take the newest information.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 57. Hello there! This blog post could not be written much better!

  Looking at this article reminds me of my previous roommate!

  He continually kept talking about this. I’ll forward this
  information to him. Pretty sure he’s going to have
  a great read. I appreciate you for sharing!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 58. Thanks for finally talking about > Žydų kalendoriaus ypatumai < Loved it!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 59. I have to thank you for the efforts you’ve put in penning
  this site. I am hoping to check out the same high-grade
  blog posts by you in the future as well. In truth,
  your creative writing abilities has motivated me to get my own, personal blog now 😉

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 60. Wow! Finally I got a webpage from where I can really
  obtain useful data concerning my study and knowledge.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 61. When some one searches for his vital thing, thus he/she wishes to be available that in detail, therefore that thing is maintained over here.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 62. of course like your web-site but you have to test the spelling on several of your posts.

  Many of them are rife with spelling issues and I to find it very bothersome to inform the reality nevertheless I will definitely
  come again again.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 63. Thanks for finally talking about >Žydų kalendoriaus ypatumai <Loved it!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 64. When I originally commented I clicked the „Notify me when new comments are added“ checkbox and now
  each time a comment is added I get four e-mails with the same comment.
  Is there any way you can remove people from that service?
  Thank you!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 65. I couldn’t refrain from commenting. Exceptionally well written!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 66. We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community.

  Your web site provided us with valuable info to work
  on. You’ve performed an impressive task and our entire neighborhood can be grateful to you.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 67. Magnificent beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how can i subscribe
  for a blog website? The account helped me a acceptable deal.
  I had been a little bit acquainted of this your
  broadcast provided bright clear concept

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 68. Hey! I know this is somewhat off-topic however I had to ask.

  Does operating a well-established blog like yours require a lot of work?
  I am brand new to writing a blog however I do write
  in my journal everyday. I’d like to start a blog so I can easily
  share my personal experience and views online. Please let me know if you have any recommendations or tips for
  brand new aspiring bloggers. Thankyou!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 69. I have read so many posts regarding the blogger lovers
  however this post is really a good paragraph, keep it up.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 70. Great post. I am experiencing some of these issues as well..

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 71. I got this web site from my buddy who told me about this web site and now
  this time I am browsing this web site and reading very informative articles or reviews at this place.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 72. After looking at a number of the blog articles on your blog, I seriously appreciate your technique
  of blogging. I book-marked it to my bookmark webpage list and will be checking back soon. Take a look at my website as well and tell
  me what you think.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 73. Heya i’m for the first time here. I found this board and I find It really useful
  & it helped me out a lot. I hope to give something back and
  help others like you aided me.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 74. Appreciating the commitment you put into your blog and in depth information you present.
  It’s great to come across a blog every once in a while that isn’t the same out of date
  rehashed information. Fantastic read! I’ve saved your site
  and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 75. I visited many web pages however the audio quality
  for audio songs present at this web page is genuinely marvelous.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 76. Hi, Neat post. There is a problem with your site in internet explorer,
  would check this? IE still is the marketplace chief and a huge portion of other people will miss your excellent writing
  due to this problem. 31muvXS cheap flights

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 77. Good day! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that
  would be okay. I’m undoubtedly enjoying
  your blog and look forward to new posts. 34pIoq5 cheap flights

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 78. Right now it sounds like WordPress is the top blogging platform out there right now.
  (from what I’ve read) Is that what you’re using on your blog?

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 79. Fastidious response in return of this query with real arguments and describing all on the topic of
  that.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 80. I will right away take hold of your rss feed as I can’t in finding your email subscription link
  or e-newsletter service. Do you’ve any? Kindly permit
  me know in order that I may subscribe. Thanks. adreamoftrains best
  web hosting company

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 81. It’s perfect time to make some plans for the longer term and it’s time to be happy.

  I’ve learn this submit and if I could I wish to counsel you few interesting things or suggestions.

  Maybe you can write subsequent articles referring to this article.
  I want to read more things approximately it!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 82. I like the valuable information you provide in your articles.

  I will bookmark your blog and check again here frequently.

  I’m quite sure I will learn many new stuff right here!
  Good luck for the next!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 83. Hello there! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche.
  Your blog provided us valuable information to work on. You
  have done a outstanding job!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 84. I’ve learn some just right stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting.

  I surprise how so much attempt you set to make this sort of wonderful informative web site.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 85. Hi! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I truly
  enjoy reading through your articles. Can you recommend any other blogs/websites/forums that deal with the same topics?

  Thanks a lot!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 86. Superb site you have here but I was curious about if you knew
  of any user discussion forums that cover the same topics talked about in this article?

  I’d really love to be a part of community where I can get feedback from other experienced people that share the same interest.
  If you have any suggestions, please let me know. Thank you!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 87. There is definately a great deal to know about this topic.
  I love all of the points you’ve made.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 88. Hello! I just would like to give you a big thumbs up for your great info you’ve got right here on this post.
  I am coming back to your blog for more soon.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 89. Thanks for finally writing about >Žydų kalendoriaus
  ypatumai <Loved it!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 90. Hey there! Quick question that’s completely off topic.
  Do you know how to make your site mobile friendly?
  My web site looks weird when viewing from my apple iphone.
  I’m trying to find a template or plugin that might be able to resolve
  this issue. If you have any recommendations, please share.
  Cheers!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 91. Greetings from Idaho! I’m bored to tears at work so I decided to browse your website on my iphone during lunch break.
  I really like the info you present here and can’t wait to take a look when I
  get home. I’m amazed at how fast your blog loaded on my mobile ..

  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, great site!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 92. always i used to read smaller posts which
  as well clear their motive, and that is also happening with this post which
  I am reading at this place.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 93. Hi there colleagues, pleasant piece of writing and
  fastidious arguments commented here, I am really enjoying by these.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 94. Sweet blog! I found it while browsing on Yahoo News.
  Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?
  I’ve been trying for a while but I never seem to get there!
  Many thanks pof natalielise

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 95. Hi! I’ve been following your web site for a while now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from
  Porter Texas! Just wanted to tell you keep up the
  good work!

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 96. I feel this is among the such a lot important info for me. And i am satisfied studying
  your article. However should statement on some basic things, The web site taste is ideal, the articles
  is actually great : D. Just right task, cheers

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 97. If some one wishes to be updated with hottest technologies then he must be visit this
  web page and be up to date all the time.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 98. Hi there, after reading this amazing piece of writing i am
  as well happy to share my experience here with friends.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 99. Appreciate this post. Will try it out.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti
 100. Nu va, sekta atsibelde ir cia. Doc. – docente. O dr.- daktare? Tikra daktare? Aciu, kad perspejote, pas ka nesilankyti, kai grisiu i LT.

  Vertinimo dar nėra.
  Prašome palaukti

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

trys + 19 =